เทคนิคการปลูกกล้วย วิธีปลูกกล้วยกลับหัว – ทำให้ต้นเตี้ย

วิธีการปลูกพืชกลับหัว

การปลูกพืชแบบนี้คือการนําลําต้นที่เป็นต้นพันธ์ุ หรือกิ่งพันธ์ุ มาตัดให้ได้ความยาวที่เหมาะสม(เพื่อให้ธาตุอาหารที่อยู่ในลําต้นเก่า เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของยอดอ่อนใหม่) ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธ์ุด้วย เช่น พืชที่มีการเจริญเติบโตไว สามารถใช้กิ่งหรือลําต้นที่ไม่ยาวมากนักได้ต่างกับพืชที่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตช้า ต้องใช้กิ่งหรือต้นพันธ์ุที่ค่อนข้างยาว เนื่องจากหากสารอาหารถูกใช้ไปหมดแล้วส่วนที่โผล่พ้นดินจะเกิดการเน่าสลายไปในที่สุด นํากิ่งหรือลําต้นพันธ์ุที่ได้จัดเตรียมฝังลงดินโดยนําส่วนที่เป็นปลายยอด ฝังลงดินที่เรียกว่า การปลูกพืชกลับหัว ขั้นตอนนี้คล้ายกับการปลูกพืชแบบปกติแต่สลับกันที่นําส่วนที่เป็นด้านยอด ปักลงในดิน แทนที่จะเป็นการนําส่วนของด้านรากปกติปักลงในดินตามหลักการของการเจริญเติบโตของพืชคือการส่งอาหารจากรากสู่ใบ จากรากสู่ลําต้นขึ้นไปยังส่วนยอด ดังนั้น เมื่อพืชมีส่วนที่ไม่มีการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานในส่วนนั้นได้จะมีการสลัดทิ้งคือการตัดการส่งอาหาร ทําให้ส่วนดังกล่าวเน่าเสีย แห้งตายไปในที่สุด และจะเกิดการแตกยอดอ่อน หน่ออ่อนเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงใหม่เพื่อทําการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ยกเว้นไม่สามารถแตกหน่อหรือยอดอ่อนในส่วนนั้นได้จะทําการขยายและเติบโตในส่วนอื่นต่อไป ซึ่งสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ปลูกกล้วยน้ำว้าได้

การปลูกกล้วยกลับหัว
นำส่วนที่เป็นปลายยอดฝังลงในดินแทนราก

การดูแลรักษาพืชกลับหัว

การดูแลรักษาพืชที่ปลูกด้วยวิธีตามธรรมชาตินี้ไม่จําเป็นต้องดูแลมาก เพียงแต่รดน้ําใส่ปุ๋ยธรรมดาเหมือนกับการดูแลพืชปกติเหมือนเป็นการปลูกพืชแบบปกตินั่นเอง (ต่างกันเฉพาะวิธีการปลูก) และที่สําคัญหากสามารถปล่อยให้พืชเจริญเติบโตได้เอง ก็จะเป็นการดีมาก เพราะพืช จะเรียนรู้วิธีปรับตัวและอยู่รอดได้จากสภาวะผิดปกติที่ผู้ปลูกได้สร้างขึ้น

การเพิ่มมูลค่าพืชกลับหัว

การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชทุกชนิด ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพืชตีกลับ หรือพืชกลับหัว แต่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้พืช ที่มีแนวทางการเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ หรือด้วยวิธีการสร้างการเจริญเติบโตให้ผิดปกติเหล่านี้สามารถทําได้ทันทีในระหว่างที่พืช มีการเติบโตพ้นช่วงต้นอ่อนมาแล้วและใกล้ที่จะให้ผลผลิตได้

กรณีศึกษา การปลูกกล้วยกลับหัว

การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตการปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม หรือพืชตระกูลกล้วย แบบกลับหัวหรือการปลูกพืชตีกลับ 1 หัวได้2 – 4 หน่อ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนในการแตกหน่อ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์

การเพิ่มกลิ่น รสชาติ

การเพิ่มกลิ่น รสชาติให้กล้วย การฉีดหรือเติมกลิ่นไปยังท่อน้ําเลี้ยงจากส่วนลําต้นของพืช โดยการเจาะและใส่หัวเชื้อกลิ่นต่างๆ แต่ผลที่ได้ยังไม่มีการรับประกันว่าจะได้ออกมาตามกลิ่นที่เติมหรือไม่โดยปกติทั่วไป การเติมกลิ่นสตอเบอร์รี่ กลิ่นทุเรียน พิสูจน์แล้วว่าสามารถทําได้ส่วนกลิ่นอื่นๆ เช่นกลิ่นส้ม กลิ่นใบเตย กลิ่นนมแมว ยังอยู่ในขั้นทดลองเนื่องจากพืช มีการขจัดสารที่เป็นหัวเชื้อกลิ่นออกทําให้เจือจางได้ง่าย ดังนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จึงต้องมีการลงทุนในเรื่องของการเพิ่มกลิ่นค่อนข้างมาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม จังหวัดกระบี่

3 Comments

Add a Comment