CONVOLVULACEAE วงศ์ผักบุ้งและสกุลของผักบุ้ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์ผักบุ้งเป็นไม้ล้มลุก ไม้เถา หรือไม้เลื้อย มักมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม มีน้อยมากที่เป็น ไม้พุ่ม
โรคราสนิมขาว โรคผักบุ้งและการป้องกันกำจัด
แมลงศัตรูพืช
ผักบุ้งจีน ผักบุ้งจีน มีชื่อสามัญที่ใช้เรียกแตกต่างกันไป ในภาษาอังกฤษว่า water convolvulus หรือ kang-kong เป็นพืชในตระกู
ผักบุ้ง ผักช่วยบำรุงสายตา กินผักบุ้งแล้วตาหวาน
การปลูกพืช
ผักบุ้ง ผักช่วยบำรุงสายตา กินผักบุ้งแล้วตาหวาน ชื่ออื่นๆ : – ต้นกำเนิด : ทวีปเอเซีย ชื่อสามัญ : ผักบุ้งนา ชื่อวิทย