สูตรตำมะเขือพวง เมนูอาหารภาคเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
ตำมะเขือพวง ตำมะเขือพวง หรือตำบ่าแคว้ง เมนูอาหารภาคเหนือ อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ใช้วิธีการปรุงแบบเดียวกับตำชนิดอื่นๆ นิย
เขือก้อย หรือ เขือพวง (ภาคใต้) นิยมนำผลมาประกอบอาหาร
การปลูกพืช
เขือก้อย หรือ เขือพวง (ภาคใต้) ชื่ออื่นๆ : มะเขือพวง (กลาง) มะแคว้งกุลา (เหนือ) หมากแข้ง (อีสาน) มะเขือละคร (โคราช) เขือ …