ดอกลีลาวดี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ หรือไม้ประดับให้ร่มเงา
ไม้กระถาง
ดอกลีลาวดี ชื่ออื่นๆ : ลั่นทม, จำปาจีน , ลั่นทมแดง , ลั่นทมขาว , จำปาแดง , จำปาขาว (ทั่วไป),จาปาลาว (ภาคเหนือ) …