ต้นพญาสัตบรรณ ต้นตีนเป็ด
ไม้ยืนต้น
ต้นพญาสัตบรรณ ต้นตีนเป็ด ชื่ออื่นๆ : ตีนเป็ด หัสบัน สัตบรรร จะบัน บะชา ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้ทุกภาค