การเลี้ยงหอยแครง อาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย
การเลี้ยงสัตว์น้ำ
หอยแครง เป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถประกอบอาหารได้หลายประเภท อีกทั้งเป็นสัตว์นํ้าที่มีคุณค่าสูงทั้ง