การผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยการเสียบกิ่ง

ปัจจุบัน การผลิตมะม่วงให้สามารถเก็บเกี่ยวนอกฤดูกาลทําได้หลายวิธี เช่น การใช้สารพาโคล บิวทราโซล บังคับให้ออกดอกการปลูกมะม่วงพันธุ์ทวาย (เช่น พันธุ์โชคอนันต์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ออกดอกมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี) นอกจากทั้งสองวิธีดังกล่าวแล้วยังมีการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งนั้นคือ “การชักนําให้มะม่วงออกดอกนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง”

มะม่วง
มะม่วง ผลเป็นผลเดี่ยว ผลดิบมีสีเขียว

หลักการ

ขั้นตอนใหญ่ในการชักนําให้มะม่วงออกดอกนอกฤดู โดยการเสียบกิ่ง มีดังนี้

 1. นํายอดพันธุ์มะม่วงที่เราต้องการ (ในฤดูกาลปกติ) มาเสียบกับกิ่งต้นพันธุ์โชคอนันต์ก่อนที่มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์จะออกดอกประมาณ 1 เดือน (เดือนมีนาคม)
 2. เมื่อยอดมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ออกดอกนอกฤดู (เดือนเมษายน) ก็จะชักนําให้ยอดพันธุ์มะม่วงที่นำมาเสียบออกดอกตาม

เทคนิควิธีการ

วิธีการชักนําให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง มีดังนี้

 1. การเลือกต้นพันธุ์ ที่ใช้ชักนําการออกดอกจะต้องเป็นพันธุ์ทวายเท่านั้น (พันธุ์ที่ได้ผลดี คือพันธุ์โชคอนันต์) 
 2. ช่วงเวลาในการเสียบ ควรทําการเสียบกิ่งก่อนที่พันธุ์มะม่วงโชคอนันต์จะออกดอกประมาณ1 เดือน โดยปกติมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์จะออกดอกนอกฤดูในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมฉะนั้นจึงทําการเสียบกิ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคม
 3. การเลือกยอดพันธุ์ ที่จะนํามาเสียบควรเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการและจําหน่ายราคาสูง เช่น พันธุ์น้ำดอกไม้, เขียวเสวย, ฟ้าลั่น , หนองแซง ฯลฯ
 4. ตําแหน่งการเสียบควรทําการเสียบที่ปลายยอด เพราะจะทําให้มีการแทงช่อดอกได้ดีกว่าการเสียบในตําแหน่งอื่น
 5. จํานวนยอดต่อต้น ปริมาณยอดที่จะเสียบต่อต้นจะมากน้อยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์โชคอนันต์ที่ใช้เป็นต้นตอ
 6. วิธีการเสียบกิ่ง ใช้วิธีการเสียบข้าง โดยเฉือนเปลือกกิ่งต้นตอเป็นแผลยาวประมาณ 1.5 นิ้ว  แล้วนํายอดพันธุ์ดีตัดใบออกให้หมด พร้อมกับเฉือนเป็นรูปปากฉลามความยาว 1.5 นิ้ว เช่นกัน นํามาประกบกับรอยแผลต้นตอ เสร็จแล้วพันพลาสติก 
 7. หลังจากที่เสียบยอดได้ประมาณ 20-25 วันยอดพันธุ์ดีก็จะเริ่มแตกตาให้เปิดพลาสติกตรงบริเวณยอดพันธุ์ดี ให้ยอดพันธุ์ดีเจริญเติบโตต่อไป 
การเตรียมต้นตอ
การเตรียมต้นตอโดยเฉือนเปลือกกิ่งต้นตอเป็นแผลยาว
การเตรียมกิ่งตา
การเตรียมกิ่งตา นำยอดมาเฉือนเป็นรูปปากฉลาม
การพันพลาสติก
การพันพลาสติก

ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนําที่น่าจะเพิ่มโอกาสในการติดผล มีดังนี้

 1. ควรบํารุงรักษาต้นให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ คือ ต้องมีการให้น้ำและปุ๋ยอย่างสมํ่าเสมอ
 2. ยอดที่นำมาเสียบจะต่องสมบูรณ์
 3. ควรปลิดช่อดอกพันธุ์โชคอนันต์ทิ้งบ้าง เพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร
 4. เมื่อมะม่วงมีการติดผลอ่อน ควรมีการฉีดฮอร์โมนพวก เอ็น.เอ.เอ. เพื่อป้องกันผลร่วง เมื่อผลอ่อนมีอายุประมาณ 1 เดือน

จากแนวทางการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง จะเห็นได้ว่า ไม่เป็นเรื่องที่ยากเลย เพียงแต่เราได้รู้หลักการ, เทคนิค วิธีการ และมีต้นพันธุ์ก็สามารถผลิตมะม่วงพันธุ์ที่ต้องการได้นอกฤดูกาล วิธีการนี้เป็นหนึ่ง ในอีกหลายวิธีที่ไม่ต้องลงทุนมาก แต่สามารถทําให้มะม่วงออกดอกและติดผลนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่มีราคาแพง

มะม่วงสุก

ราคาขายมะม่วง

ราคา ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

 • มะม่วงโชคอนันต์ (ใหญ่) ราคากิโลกรัมละ 8 บาท / กลาง ราคากิโลกรัมละ 6 บาท / เล็ก ราคากิโลกรัมละ 4 บาท
 • มะม่วงเขียวเสวย (ใหญ่) ราคากิโลกรัมละ 30 บาท / กลาง ราคากิโลกรัมละ 25 บาท / เล็ก ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
 • มะม่วงฟ้าลั่น (ใหญ่) ราคากิโลกรัมละ 12 บาท / กลาง ราคากิโลกรัมละ 8 บาท / เล็ก ราคากิโลกรัมละ 4 บาท
 • มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (ใหญ่) ราคากิโลกรัมละ 20 บาท / กลาง ราคากิโลกรัมละ 16 บาท / เล็ก ราคากิโลกรัมละ 12 บาท
 • มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก (ใหญ่) ราคากิโลกรัมละ 28 บาท / กลาง ราคากิโลกรัมละ 23 บาท / เล็ก ราคากิโลกรัมละ 16 บาท

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
http://www.hort.ku.ac.th
https://www.simummuangmarket.com
https://www.flickr.com

2 Comments

Add a Comment