วิธีและขั้นตอนการกรีดยางพารา

การกรีดยาง

ยางพันธุ์ดีไม่เหมือนยางพันธุ์พื้นเมือง กรีดครั้งหนึ่งน้ำยางออกมากกว่ายางพันธุ์พื้นเมืองประมาณ 1-3เท่า ฉะนั้นการจะกรีดยางพันธุ์ดิบบ่อยครั้งเหมือนกับการกรีดยางพื้นเมืองจึงทําไม่ได้ จําเป็นต้องให้มีเวลาพัก มิฉะนั้นต้นยางจะเป็นโรคเปลือกแห้ง คือ กรีดแล้วนํ้ายางไม่ออก

ต้นยางพารา
ต้นยางพารา เป็นไม้เนื้ออ่อน ลำต้นตั้งตรง

วิธีการกรีดยาง

ต้นยางทุกต้นมีท่อนํ้ายางอยู่ที่เปลือก วนเวียนรอบๆ ต้นจากบนขวามาล่างซ้าย การกรีดยางจากขวามาซ้าย ซึ่งกรีดกันมาแตก่อนนั้นท่อน้ำยางถูกตัดขาดน้อยกว่าการกรีดจากซ้ายมาขวา ฉะนั้นจึงควรกรีดจากซ้ายมาขวา เพื่อให้ท่อน้ำยางถูกตัดขาดีมาก จะทําให้ได้น้ำยางมากขึ้น

การเปิดกรีดครั้งแรก

ต้นติดตา

 1. ต้นยางจะเปิดกรีดได้เมื่อวันรอบต้นตรงบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 150 ซม. ได้ 50 ซม. ขึ้นไป โดยไม่คํานึงถึงอายุของต้นยาง และเปิดกรีด ณ จุดที่สูงจากพื้นดิน 150 ซม.
 2. ในระยะ 3 ปีแรก กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน โดยไม่มีการกรีดชดเชย และควรหยุดกรีดเมื่อยางผลัดใบ 
 3. กรีดครึ่ง ต้นวันเว้นวัน ตลอดไป หลังจากกรีดไปแล้ว 3 ปี และมีการกรีดชดเชย ถ้าวันกรีดน้อย กว่า 200 วันต่อปี
 4. กรีดจากซ้ายมาขวา โดยทํามุมให้เอียง 30-35 องศา กับแนวระดับ

ต้นกล้า

 1. ต้นยางจะเปิดกรีดได้เมื่อวัดรอบต้นตรงบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 75 ซม. ได้ 50 ซม. ขึ้นไป โดยไม่คํานึงถึงอายุของต้นยาง และเปิดกรีดที่จุดสูงจากพื้นดิน 75 ซม.
 2. กรีดครึ่งต้น กรีดวันเว้น 2 วัน สําหรับหน้าแรก
 3. กรีดครึ่งต้นวันเว้นวันสําหรับหน้าต่อไป โดยไม่ต้องกรีดชดเชยแต่ควรหยุดกรีด เมื่อต้นยางผลัดใบ
 4. กรีดจากซ้ายมาขวา โดยทํามุมให้เอียง 30-35 องศา กับแนวระดับ

อุปกรณ์ในการเปิดกรีดยาง

 1. ไม้เปิดกรีด
 2. มีดกรีดยาง
 3. ถ้วยรองนํ้ายาง รางและลวดพยุงถ้วย

การเปิดกรีดหน้ายาง

การเปิดกรีดให้เอาไม้แบบที่เตรียมไว้ ทาบเข้ากับส่วนสูงของลําต้น แล้วแนบแผ่นสังกะสีไปทางด้าน ซ้ายมือ ขีดเส้นตามแนวบนของแผ่นสังกะสีรอยที่เกิดขึ้นคือ คือ ตําแหน่งหน้ายางที่จะเปิดกรีด ซึ่งมีความสูง และความลาดเอียงตามที่ต้องการ ต่อไปให้เครื่องหมายแนวของเปลือกที่จะต้องกรีดไว้ด้วย ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แนวด้านหน้าให้ขีดเส้นลงมาตามแนวของไม้ที่แนบไว้ ส่วนด้านหลังให้ใช้เชือกวัดรอบต้นตรงความสูงที่จะเปิดกรีด แล้วทบสองความยาวของเชือกซึ่งจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงของต้นยางนั้น เอาปลายเชือกข้างหนึ่งจดที่เส้นแนวหน้าตรงหน้ายางที่จะเปิดกรีดทาบเชือกไปรอบต้นสุดปลายเชือก ก็คือ แนวด้านหลังแลเวขีดเส้นแนวยาวลงไปตามลําต้น

วิธีติดราง

 1. ติดรางรองนํ้ายางห่างลงมาจากรอยกรีด 25 ซม.หรือ 9-10 นิ้ว ไม่ควรกดรางให้ลึกถึงเยื่อ เจริญของต้นยาง
 2. ติดลวดและวางถ้วยรับนํ้ายางห่างจากรางรับนํ้ายางประมาณ 5-7 ซม. หรือ 2-3 นิ้ว
การกรีดยาง
การกรีดยาง โดยกรีดจากซ้ายมาขวา

การสิ้นเปลืองเปลือก

ทุกครั้งที่กรีดยางเปลือกยางจะถูกตัดออกไป ฉะนั่นเดือนหนึ่งๆ ควรกรีดเปลือกยางหมดประมาณ 1 นิ้วหรือ ขนาดความกว้างของเหรียญบาทและควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อตรวจสอบความสิ้นเปลืองของเปลือกยาง เมื่อกรีดมาถึงโคนหรือใกล้พ้นดิน ค่อยๆเลื่อย ถ้วยรับนํ้ายางจากขวาไปซ้ายตามความหดสั้นลงของรอยกรีด เพื่อใช้เปลือกบริเวณโคนให้หมด โดยไม่ต้องขุดหลุมฝังถ้วยแต่อย่างใด

การเปิดกรีดหน้าที่สอง

เมื่อกรีดยางหน้าแรกหมดแล้ว ให้เปิดกรีดหน้าที่ส่องของเปลือกยาง โดยเปิดกรีดหน้ายางสูงจากพื้นดิน 150 ซม. ทั้งต้นติดตาและต้นกล้าและใช้มุมของการกรีดเท่ากับ 30-35 องศา ดังเดิม

ควรกรีดยางเวลาใด

การกรีดยางพันธุ์ดีไม่จําเป็นต้องกรีดก่อนสว่าง ควรกรีดเมื่อสว่างแล้ว คือประมาณ 06.00- 08.00 น. ก็จะได้นํ้ายางมากเท่าๆ กันกับการกรีดยางก่อนสว่าง แต่อย่าให้เกิน 11.00 น.

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ใช้มีดที่คมอยู่เสมอ
 2. กรีดจากซ้ายไปขวา 
 3. กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน
 4. อย่ากรีดลึกถึงเนื้อไม้
 5. กรีดบางๆ เดือนหนึ่งใช้เปลือกอย่าให้เกิน 1 นิ้ว
 6. ควรกรีดยางในตอนเช้าเป็นต้นไป 06.00-08.00 น. อย่าให้เกิน 11.00 น. 
 7. ไม้กรีดยางในขณะที่ต้นยาง
 8. หยุดกรีดเมื่อยางผลัดใบ
 9. ทําความสะอาดถ้วยนํ้ายางก่อนกรีดยางทุกครั้ง 
 10. เก็บนํ้ายางเสร็จ ควํ่าถ้วยไว้เสมอ
 11. สําหรับสวนยางขนาดเล็ก ควรเปิดกรีดเมื่อต้นยางที่ได้ขนาดเปิดกรีด จํานวน 1/2 ของต้นยางทั้งสวน ส่วนสวนขนาดใหญ่ควรเปิดกรีด เมื่อต้นยางได้ขนาดเปิดกรีดไม้น้อยกว่า 70% ของต้นยางทั้งหมด
น้ำยางพารา
น้ำยางพารา จะมีสีขาวข้น

หลักการกรีดยางที่ดี

 1. กรีดให้ได้น้ํายางมาก 
 2. กรีดต้นยางเสียหายนํ้าที่สุด 
 3. กรีดได้นาน 25-30 ปี
 4. เปลืองค่าใช้จ่ายน้อยต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม เติมสอบถามได้จาก เกษตรจังหวัด เกษตร อําเภอหรือเกษตรตําบล

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
https://www.flickr.com

Add a Comment