ผักกาดขาว สามารถนำมาประกอบอาหาร ได้หลายชนิด
การปลูกพืชสวน
ผักกาดขาว        ชื่ออื่นๆ : แปะฉ่าย ผักกาดขาวปลี แปะฉ่ายลุ้ย ผักกาดลุ้ย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Chinese cabbage ชื่อวิท
ขมิ้น ขมิ้นแกง ขมิ้นหยวก ขมิ้นหัว ขี้มิ้น ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน
การปลูกพืช
ขมิ้น ชื่ออื่นๆ : ขมิ้น(ทั่วไป) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยวก ขี้มิ้น ตายอ สะยอ หมิ้น(ภาคใต้) ขมิ้นหัว(เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : ชื่อส
มันฝรั่ง มันอาลู จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคเหนือ
การปลูกพืชสวน
มันฝรั่ง ชื่ออื่นๆ : มันเทศ มันอาลู มันอีลู (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : potato, Irish patato, white potato ชื่อวิ