การขยายพันธุ์กล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนาง

การขยายพันธุ์กล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนาง

     การขยายพันธุ์กล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนางโดยทั่วไปแล้วจะใช้หน่อในการปลูก แต่จริงๆแล้วก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถขยายพันธุ์ของกล้วยได้อย่าง การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อ ซึ่งการขยายพันธุ์แบบใช้หน่อเป็นที่นิยมกว่าการใช้เมล็ด การปลูกโดยการใช้หน่อจะทำให้กล้วยหมากมีขนาดลำต้นเตี้ยกว่าเดิม แต่กลับมีจำนวนหน่อแตกออกมามากขึ้น เป็นเทคนิคขยายพันธุ์กล้วยที่ดี กล้วยเป็นผลไม้เครือที่มีทั้งประโยชน์และสรรพคุณมากมาย

การขยายพันธุ์กล้วย

1. การขยายพันธุ์กล้วยโดยการใช้เมล็ด เมล็ดของกล้วย ส่วนใหญ่เกิดจากการผสมข้ามกับกล้วยต้นอื่นหรือพันธุ์อื่น ต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะเพาะเมล็ดเป็นต้นได้ จึงไม่ค่อยนิยมการเพาะเมล็ดกล้วย
2. การขยายพันธุ์กล้วยโดยการใช้หน่อ

การขยายพันธุ์กล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนาง
ลักษณะของหน่อกล้วย มีการแตกหน่อ ทั้งหมด 4 แบบ คือ
2.1 หน่ออ่อน (peeper) เป็นหน่อที่มีอายุน้อย จึงมีขนาดที่เล็กมีแค่ใบเก็ดอยู่เหนือผิวดิน ไม่นิยมนำไปใช้ในการเพาะปลูก
2.2 หน่อใบแคบ หรือ ใบดาบ (sword sucker) เป็นหน่อที่เกิดจากตาของเหง้า ใบเลี้ยงเล็กขนากความสูงประมาณ 75 เซนติเมตร มีเหง้าขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร เหมาะสำหรับการแยกไปเพาะปลูก
2.3 หน่อแก่ เป็นหน่อที่มีความเจริญเติบโตมาจากหน่อใบแคลหรือหน่อใบดาบ ลลักษณะใบจะเริ่มแผ่กว้างขึ้น อายุประมาณ 5-8 เดือน เหง้าจะมีขนาดที่ใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 เซนติเมตร เง้าของหน่อแก่จะมีตาที่สามารถแตกหน่อออกได้อีกหลายต่อ
2.4 หน่อใบกว้าง เป็นหน่อที่เกิดขึ้นจากตาของหน่อแก่เหง้าที่ไม่แข็งแรงหรือสมบูรณ์ จึงทำให้มีลักษณะใบที่แผ่กว้างตั้งแต่ยังมีอายุน้อย จึงไม่นิยมนำไปเพาะปลูก
3. การขยายพันธุ์กล้วยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นวิธีที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีที่ขยายพันธุ์ที่ทำให้ได้จำนวนมากในเวลาไม่นาน จากหน่อที่สมบูรณ์แข็งแรง 1 หน่อ สามารถที่จะขายได้มากถึง 10,000 ต้น ในเวลาเพียง 1 ปี เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการปลูกเพื่อการส่งออก เพราะว่าการส่งออกต้องการจำนวนต้นปลูกที่มีขนาดสม่ำเสมอ ปลูกพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มีการเก็บเกี่ยวผลได้พร้อมๆ กัน

ภาพประกอบ : www.flickr.com

Add a Comment