การปลูกมะพร้าวน้ำหอม พืชที่นิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การปลูกมะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษคือนํ้ามะพร้าวและเนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมชื่นใจ ปัจจุบัน จึงเป็นพืชที่นิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็นิยมรับประทาน นอกจากนี้ยังมีการส่งมะพร้าวออกไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศทั้งในรูปผลสด และแปรรูปมูลค่าปีละหลายสิบล้านบาท

ลักษณะมะพร้าวอ่อนที่ดี

 • ใบ มีทางใบสั้นแผ่กระจายรอบลําต้น เมื่อมองทรงพุ่ม จากภายนอก จะคล้ายรูปวงกลม
 • จั่น มีจั่นอยู่ทุกโคนทางและที่จั่นมีผลมะพร้าวทุกขนาดอายุติดอยู่
 • ผล มีผลโตสม่ำเสมอทั้งทะลาย นํ้าหนักผลประมาณ 900 กรัมต่อผล ผลยาวรีเล็กน้อย และตรงกันเป็นจีบเล็กน้อย น้ำมีรสหวานและกลิ่นหอม เนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อม
 • ต้น ลําต้นตั้งตรง แข็งแรง อวบ ปล่องถี่
ต้นมะพร้าว
ต้นมะพร้าว ลำต้นตั้งตรง แข็งแรง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 • น้ำฝนควรตกกระจายสมํ่าเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิเมตรต่อปี ไม่ควรมีฝนตกน้อยกว่า น้ำฝน50 มิลลิเมตร เกิน 3 เดือน
 • สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส จะสูงหรือต่ำกว่านี้ไม่เกิน 7-8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
 • แสงแดด มะพร้าวควรได้รับแสงแดดอย่างน่อย 5 ชั่วโมงต่อวัน แสงแดดต้องสาดส่องอย่างสมํ่าเสมอตลอดปี มะพร้าวจึงจะเติบโตได้ดี
 • ลม ควรมีลมพัดอ่อนๆ แต่พัดอย่างสมํ่าเสมอ
 • ดิน ดินไม้เปรี้ยวหรือเค็มจัด จะเป็นดินอะไรก็ได้ที่มีปุ๋ยเพียงพอ และความชื้นพอเหมาะ แต่ถ้าเป็นดินน้ำไหลทรายมูลที่เกิดจากน้ำพัดพามาสะสม เช่นดินริมแม่น้ำจะปลูกมะพร้าวได้ดีที่สุด

ข้อห้าม

 • ไม่ควรปลูกมะพร้าวในพื้นที่ลุ่มมีนาขัง
 • ไม่ควรปลูกมะพร้าวในพื้นที่ที่เป็นดินดาน หรือเป็นชั้นหินที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร ฤดูปลูก

ควรปลูกในช่วงต้นฝน หลังจากที่ฝนตกหนักๆ แล้ว ประมาณ 2 ครั้ง

การปลูกมะพร้าว

การเตรียมที่ปลูก

 1. ที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังจําเป็นต้องยกร่องให้สูงกว่าระดับน้ำไม่น้อยกว่า 50 ซม. คันร่อง กว้าง 5-8 เมตร ร่องลึก 1 เมตร กว้าง 1.5 – 2 เมตร
 2. ที่ดอนถ้าเป็นพื้นที่รกร้าง ต้องถางให้เตียน โค้นต้นไม้และขุดตอออกให้หมด เพื่อสะดวกในการดูแลรักษามะพร้าวต่อไป

ระยะปลูก
ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าวอ่อน คือ ระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 6×6 เมตร

วิธีปลูก

การเตรียมหลุม
ขุดหลุมขนาดกว้างยาวลึกประมาณ 1 เมตร ล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนปลูกแยกดินบนและดินล่างไว้คนละด้านของขอบหลุมทิ้งไว้ 7 วันใช้เศษหญ้าหรือใบไม่รองก้นหลุมใช้ดินบน 1 ส่วน ผสมปุ๋ยคอก 7 ส่วนรองก้นหลุม แล้วจึงใส่ดินล่างผสมกับปุ๋ยรอคฟอสเฟต ครึ่งกิโลกรัมต่อหลุม ใส่ลงให้เต็มหลุม ทิ้งไว้จนถึงฤดูฝน

การปลูก
หลังจากฝนตกหนัก 2 ครั้ง ในช่วงต้นฝนจึงเริ่มลงมือปลูก โดยขุดดินตรงกลางหลุม ขนาดเท่าผลมะพร้าว เอาหน่อมะพร้าววางลงจัดรากให้แผ่ตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบด้านข้างให้แน่น กลบดินให้เสมอผิวของผลมะพร้าว ปักหลักกันลมโยกในระยะแรกๆ ควรทําร่มบังแดดด้วย

ต้นพันธุ์มะพร้าว
ต้นพันธุ์มะพร้าว ทางใบใหญ่และยาว

การปฏิบัติดูแลรักษา

การให้น้ำ
ในช่วง 1-2 ปีแรก การให้น้ำแก่ต้นมะพร้าวเป็นสิ่งจําเป็นในฤดูแล้ง ควรรดนํ้าอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และใช้เศษหญ้าคลุมโคนมะพร้าวเพื่อรักษาความชื้น

การกําจัดวัชพืช
วัชพืชจะแย่งอาหารทําให้การเจริญเติบโต และผลผลิตมะพร้าวลดลง จึงควรกําจัดวัชพืชโดยการไถพรวน, ใช้มีดดาย หรือใช้สารเคมี เช่น พาราควอท, ตาราพอน แอททราซีน ฉีดพ่นทําลาย

การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ปริมาณเท่าจํานวนอายุของมะพร้าว แต่ไม่เกิน 4กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี สําหรับปุ๋ยคอกใส่ประมาณ 2 ปีบต่อต้นต่อปี ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีห่างจากโคนต้นมะพร้าวออกมา 15 เซ็นติเมตร จนถึงรัศมี 1.5 เมตร รอบต้น

การปลูกพืชแซม
ในปีที่ 1-2 มะพร้าวอ่อนยังมีทรงพุ่มไม้ใหญ่นัก และยังไม่ได้ผลผลิต ช่วงนี้จึงควรปลูกพืชอายุสั้น เช่น พืชผัก พืชตระกูลถั่ว พืชไร่ หรือ พืชสวน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปลูกมะพร้าวอ่อน

การเก็บเกี่ยวมะพร้าว

การเก็บเกี่ยวมะพร้าวอ่อนจะกระทําประมาณ 20 วันต่อ 1 ครั้ง เป็นระยะที่มะพร้าวมีเนื้อเต็มกะลา พอดีไม่อ่อนหรือแก่เกินไป หรือที่เรียกว่ามะพร้าวเนื้อสองชั้นมีวิธีการสังเกตุ ดังนี้

สังเกตจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล ถ้าเห็นสีขาวเป็นวงกว้างแสดงว่ามะพร้าวอ่อนเกินไป แต่เมื่อส่วนสีขาวบริเวณรอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อย แสดงว่าได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี

เมื่อปอกเปลือกจะเห็นเปลือกสีกร้านขึ้น เปลือกด้านในจะมีเสี้ยนหยาบขึ้นแต่เปลือกในยังไม่ถึงกับ เปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล ซึ่งเป็นมะพร้าวที่แก่เกินไป

การเก็บเกี่ยวมะพร้าวอ่อนเกษตรกรควรใช้เชือกผูกทะลายแล้วหย่อนลงพื้น ซึ่งจะทําให้มะพร้าวไม่ชํ้าหรือแตกเสียหาย สามารถเก็บได้นานขึ้น และเป็นผลดีต่อ การจําหน่ายยังตลาดต่อไป

การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวมะพร้าว ควรใช้เชือกผูกทะลายแลเวหย่อนลงพื้น

ศัตรูมะพร้าว

ด้วงแรด จะกัดกินยอดมะพร้าวทําให้ใบมะพร้าวขาดเป็นริ้วๆ รูปสามเหลี่ยม ต่อมาทางมะพร้าวจะหักพับลงทําให้มะพร้าวโทรม หรือตายได้

การป้องกันและกำจัด

 • ใช้สารพวกคาร์โบฟูรานโรยบริเวณโคนทางมะพร้าวประมาณ 3 ทาง นับจากยอดลงมา
 • ใช้สารพวกโมโนโครโตฟอสกับมะพร้าวที่มีลำต้นสูง ยากต่อการขึ้นไปทําความสะอาดหรือพ่นยาโดยใช้สารนี้ฉีดเข้าทางลําต้นประมาณ 15-20 ซีซี. เดือนละ 1 ครั้ง ควรใช้ดิน น้ำมันอุดรูหลังจากฉีดเสร็จ วิธีนี้ต้องงดการเก็บผลเป็นเวลา 30 วัน หลังจากฉีดสารเข้าต้น

ด้วงงวงหรือด้วงไฟ ตัวหนอนจะกัดกินส่วนอ่อนของมะพร้าว เช่น ยอดอ่อนหรือโคนมะพร้าว ทําให้มะพร้าวแคระแกร็น ใบหดสั้น ใบอ่อนร่วงหล่น คอมะพร้าวเน่า และตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด

 • ใช้ดินนํ้ามันอุดหรือทารอยแผลที่เกิดขึ้น และพรวนดินถมโคนมะพร้าวอย่าให้รากลอย
 • ใช้สารเคมีพวกคลอร์เดนผสมกับทรายหรือขี้เลื่อยใส่ตามยอดมะพร้าวหรือรูที่พบด้วงทําลาย

ราคาขายมะพร้าวน้ำหอม

ราคา ณ วันที่ 6 เมษายน 2565

 • ใหญ่สวย ราคาลูกละ 20 บาท
 • กลางสวย ราคาลูกละ18
 • เล็กสวย ราคาลูกละ 15 บาท

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
https://www.simummuangmarket.com
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment