วิธีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว

การควบคุมวัชพืชในนาข้าว

วัชพืชถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวโดยวิธีใดทั้งนี้ เนื่องจากความชื้นในดินทําให้เกิดมีวัชพืชขึ้นมากชนิดกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งวัชพืชใบแคบสกุลหญ้าต่าง ๆ จะสร้างปัญหาให้มากที่สุด ส่วนวัชพืชใบกว้างและวัชพืชน้ำนั้นจะทําความเสียหายให้น้อยกว่า การควบคุมวัชพืชควรจะเริ่มตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ส่วนวิธีการควบคุมนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านั้นและความพร้อมของเกษตรกรเองดังนั้น ในการจะเลือกใช้วิธีใด เกษตรกรควรต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น สภาพพื้นที่ที่ปลูกข้าง ชนิดของวัชพืช ผลดี-ผลเสียของแต่ละวิธี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ รวมทั้งความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย

รวงข้าว
รวงข้าว ช่อดอกของข้าว

วิธีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว

 1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากการเจือปนของเมล็ดวัชพืช ซึ่งเกษตรกร สามารถทําได้หลายวิธี เช่น
  1.1 การฝัดหรือโบก เพื่อให้สิ่งเจือปนที่เบากว่าเมล็ดข้าวแยกตัวออก
  1.2 การคัดแยกสิ่งเจือปนด้วยมือ
  1.3 การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนนําไปปลูก
  1.4 การแยกเมล็ดโดยการลอยตัวโดยการนําเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่น้ำคนให้ทั่วแล้วทิ้งไว้สักพัก เมล็ดที่เสียจะลอยอยู่ข้างบนให้ตักออกแล้วนำเมล็ดที่จมน้ำมาตากให้แห้งก่อนนำไปปลูกหรือเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อไป

 2. การเตรียมดิน
  2.1 การไถ เป็นการพลิกหน้าดินส่วนล่างขึ้นมาอยู่ข้างบน การไถครั้งแรกจึงเป็นการกลบทําลายวัชพืชที่อยู่ด้านบน ส่วนวัชพืชที่อยู่ด้านล่างก็จะถูกพลิกขึ้นมา ข้างบน ดังนั้น จึงควรไถประมาณ 2-3 ครั้ง โดยทิ้งช่วงการไถแต่ละครั้ง ประมาณ 7-10 วัน เพื่อจะได้ทําลายวัชพืชทั้งที่อยู่บนดินและเหง้าที่อยู่ใต้ดิน
  2.2 การคราด เป็นวิธีการกําจัดวัชพืชที่ใช้ลําต้นหรือเหง้าในการขยายพันธุ์ และยังสามารถกําจัดต้นอ่อนของวัชพืชหลังจากการไถได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะทําให้ดินร่วนซุย เหมาะแก่การชอนไชของรากข้าวนาหว่าน ทําให้ต้นข้าวงอกงามแข็งแรง
  2.3 การทําเทือก เป็นวิธีการทําให้ดินที่ผ่านการไถดะหรือไถพรวนแล้วให้อยู่ในสภาพที่เละง่ายต่อการปักดํา หรือการทํานาหว่านน้ำตม ทําใหต้นข้าวเจริญเติบโตได้รวดเร็วขึ้น

 3. เลือกวิธีการปลูกและอัตราการปลูก
  3.1 วิธีการปลูก การปลูกข้าวแบบนาดําจะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้มากกว่าวิธีอื่น เพราะในการปักดําข้าวจะใช้กล้าต้นข้าวที่มีการเจริญเติบโตแล้ว ในขณะที่วัชพืชกําลังจะเริ่มเจริญเติบโต ดังนั้นจึงเป็นการลดการระบาดของวัชพืชลงได้
  3.2 อัตราการปลูก ความหนาแน่นของต้นข้าวก็มี ส่วนช่วยในการควบคุมวัชพืชได้เหมือนกัน ถ้าต้นข้าวมีความหนาแน่นน้อย ช่องว่างระหว่างต้นข้าวก็จะมีมาก ทําให้เกิดวัชพืชได้มาก ในทางตรงกันข้าม ถ้าความหนาแน่นของต้นข้าวมาก ช่องว่างระหว่างต้นมีน้อย วัชพืชก็เกิดขึ้นได้น้อย

 4. การควบคุมโดยใช้ระดับน้ำ ในการทํานาดําหรือนาหว่านน้ำตม น้ำจะเป็นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูง ดังนั้น การที่เกษตรกรปล่อยนํ้าให้ขังอยู่ ในแปลงนาก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาวัชพืช โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบสกุลหญ้าจะมีความอ่อนแอต่อสภาพน้ำขัง
  การควบคุมการใช้น้ำ
  การควบคุมการใช้น้ำ ปัจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูง
  การควบคุมวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีผสมผสาน 

 5. การใช้แรงงานในการกําจัดวัชพืช โดยการใช้ มีด จอบ เสียม หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ต้องใช้แรงงานคน แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้แรงงานหายากและมีราคาแพง อีกทั้งต้องใช้เวลามาก จึงไม่นิยมปฏิบัติกัน

 6. การใส่ปุ๋ย ควรทําการกําจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยครั้งแรกจะใส่ขณะเตรียมดิน และจะใส่อีกครั้งหลังจากนำน้ำเข้าแปลง เพื่อให้นายับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชเป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืชมาแย่งธาตุอาหารของต้นข้าว

 7. การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชอื่น เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ฯลฯ สลับกับการปลูกข้าว จะทําให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของดินและระบบนิเวศวิทยาของพืช และวัชพืชซึ่ง มีความต้องการสภาพของดินแตกต่างกัน จึงมีผลทําให้วัชพืชลดลงได้

 8. การใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มจะใช้กันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทดแทนการใช้แรงงานคนที่หายากและมีราคาแพง แต่เนื่องจากสารเคมีกําจัดวัชพืชจัดได้ว่าเป็นสารพิษ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีความรอบคอบในการใช้ เลือกใช้สารเคมีให้เหมาะสมกับวัชพืช ใช้ตามอัตราและเวลาที่กําหนด อีกทั้งต้องพิจารณาราคาของสารเคมีที่จะใช้ด้วยว่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากนี้ยังควร คํานึงถึงพิษตกค้างที่อาจจะสะสมในพืชหรือในดิน ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัว เกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม หากเป็นไปได้ควร หลีกเลี่ยงหรือใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุดก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง

 9. การควบคุมโดยชีววิธี เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และปลูกแหนแดง จะมีส่วนป้องกันและกําจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดินอีกด้วย
ต้นกล้าข้าว
ต้นกล้าข้าว ใบข้าว ใบสีเขียว เรียวยาว

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
https://www.flickr.com

2 Comments

Add a Comment