การป้องกันและกำจัดตั๊กแตนโลกัสต้า

การป้องกันและกำจัดตั๊กแตนโลกัสต้า

ตั๊กแตนโลกัสต้า นับเป็นศัตรูพืชที่สาคัญชนิดหนึ่ง เพราะขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว การทําลายรุนแรงทําความเสียหายแก่พืชผลของเกษตรกร

ตั๊กแตนโลกัสต้า
ตั๊กแตนโลกัสต้า หัวและอกสีเขียว

รูปร่างและลักษณะ

เป็นตั๊กแตนขนาดตัวโตปานกลาง รูปร่าง ลักษณะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ความหนาแน่นของตั๊กแตนและพืชอาหาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

  1. สภาพอยู่กระจัดกระจาย ลําตัวสีเขียวปนเหลือง หรือสีน้ำตาล ส่วนหัว อก และขาคู่ที่ 3 เป็นสีเขียว หรือสีน้ำตาลอ่อน ตรงคอด้านบนเป็นสันแหลมโค้ง ลําตัวยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตรส่วนหัวสีเขียวเข็ม ปีกสีน้ำตาล
  2. สภาพอยู่รวมกลุ่ม สีของลําตัวและส่วนหัวเป็นสีน้ำตาลปนดํา ปีกสีนาตาลเข็ม ค่อนข้างยาวเลยปล้องท้อง 2-2.5 เซนติเมตร หัวค่อนข้างนูน ส่วนหน้ามีเส้นคู่เป็นสัน อกสั้นและกว้าง ขาคู่ที่ 3 ค่อนข้างสั้นและแบน

ในรอบ 1 ปี ตั๊กแตนโลกัสต้า มีการผสมพันธุ์และวางไข่ 3-4 ครั้ง จะผสมพันธุ์รหว่าง เดือนมกราคม-เมษายน, กรกฏาคม-พฤศจิ กายน และธันวาคม วางไข่ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, กรกฏาคม,กันยายน และ พฤศจิกายน-ธันวาคม ไข่สูง สุด 7-9 ฝักจํานวนไข่ประมาณ 200-270 ฟอง ตัวอ่อนมีอายุ 27-40 วัน ลอกคาบ 5-6 ครั้ง มี 7 วัน อายุไข่ถึง ตัวเต็มวัยประมาณ 32-97 วัน

วงจรชีวิตตั๊กแตน
วงจรชีวิตตั๊กแตน

พืชอาหาร

ตั๊กแตนโลกัสต้าสามารถกินพืชตระกูลหญ้าได้หลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง กล้วย มะพร้าว ถั่วเหลือง หม่อน ละหุ่ง ไฝ่ ฝ้าย และยางพารา

การป้องกันและกำจัด

  1. การเขตกรรม มีการไถพรวนดิน และการระบายน้ำท่วงแปลงเพื่อทําลายไข่
  2. โดยวิธีกล ใช้ตาข่ายดักจับตั๊กแตนตัวอ่อนและใช้แสงไฟ สวิง จับตั๊กแตนตัวแก่
  3. โดยชีววิธี ใช้ศัตรูมีอยู่ในธรรมชาติควบคุม เช่น เชื้อรา แตนเบียนไข่ ไรแดง ไส้เดือนฝอย และตัวห้ำ เช่น นก หนู สัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งมนุษย์
  4. โดยใช้สารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลในระยะสั้น ทันต่อเหตุการณ์ สามารถลดปริมาณของตั๊กแตนลงอย่างรวดเร็ว เมื่อตั๊กแตนมีความหนาแน่น 1 ตัว/ตารางเมตร

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
https://www.flickr.com

Add a Comment